Kancelaria Radców Prawnych  |  telefon: 42 698 09 09 | 90-418 Łódź|kancelaria@kacprzyk-bojaryn.pl

SPECJALIZACJE

SPECJALIZACJE 2017-05-09T03:24:11+00:00

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • wsparcie i bieżące doradztwo w trakcie wszystkich etapów oferowania, w tym przy prowadzeniu korespondencji z zamawiającym
 • przygotowanie dokumentów dla podmiotów posługującymi się zasobami innych podmiotów
 • wsparcie i bieżące doradztwo przy przygotowaniu dokumentów przetargowych
 • zaskarżanie SIWZ
 • zaskarżanie wyboru zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej
 • przygotowanie przystąpienia do postępowania odwoławczego po jednej ze stron
 • sprawy o unieważnienie przetargu
 • wsparcie klienta przy wdrożeniu procedur dotyczących zamówień publicznych
 • audyty procedur dotyczących zamówień publicznych obowiązujących u klienta

RYNEK KAPITAŁOWY

 • sprawy o odzyskanie środków z tzw. polisolokat
 • dochodzenie roszczeń z obligacji
 • wsparcie przy wykonwyaniu praw akcjonariusza i obligatariusza
 • sprawy przeciwko bankom związane z kredytami hipotecznymi i ubezpieczeniami tych kredytów
 • pozwy zbiorowe
 • wsparcie przy emisji obligacji i akcji

PRAWO SPÓŁEK

 • sprawy korporacyjne, zarządzanie spółkami w grupie kapitałowej
 • wsparcie w zakresie zakładania spółek, tworzenie umów i statutów założycielskich, umów pomiędzy wspólnikami
 • doradztwo w zakresie współpracy pomiędzy podmiotami w grupie kapitałowej
 • doradztwo prawne w zakresie działania organów spółek prawa handlowego, wsparcie przy tworzeniu dokumentacji korporacyjnej
 • prowadzenie sporów korporacyjnych z zakresu ustalenia nieistnienia / stwierdzenia nieważności / uchylenia uchwał organów spółek, ich składu personalnego oraz uprawnień korporacyjnych

PRAWO CYWILNE

 • prawo umów, negocjacje, zarządzanie ryzykiem prawnym
 • doradztwo prawne w zakresie umów dotyczących szeroko pojętego prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego
 • przygotowywanie i negocjowanie kontraktów
 • wsparcie w zakresie oceny ryzyka prawnego transakcji, warunków biznesowych oraz zabezpieczenia kontraktu
 • pomoc prawna przy weryfikacji poprawności wykonania umowy przez kontrahentów
 • prowadzenie negocjacji pozasądowych oraz procesów sądowych celem wyegzekwowania roszczeń wynikających z umów

PRAWO PRACY

 • doradztwo prawne przy prawidłowym realizowaniu przepisów prawa pracy w przedsiębiorstwie Klienta
 • sporządzanie umów z zakresu prawa pracy, kontraktów menedżerskich
 • prowadzenie negocjacji w sporach pracowniczych
 • reprezentowanie pracodawcy w sporach z zakresu prawa pracy przed sądem

UBEZPIECZENIA

 • dochodzenie roszczeń z umów ubezpieczeń mienia
 • dochodzenie roszczeń z umów ubezpieczeń odpowiedzialności OC
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków
 • dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczeń na życie
 • dochodzenie roszczeń związanych z pozostałymi produktami ubezpieczeniowymi

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Doradztwo i odwołania od decyzji ZUS w sprawach o:

 • emerytury
 • uznanie pracy za pracę w warunkach szczególnych
 • wypadki przy pracy
 • zasiłki macierzyńskie

PRAWO PROCESOWE

 • inicjowanie sporów sądowych w imieniu klientów celem ochrony ich interesów i praw
 • doradztwo prawne i reprezentacja klientów celem ich ochrony w postępowaniu sądowym
 • pomoc prawna w zakresie wyboru strategii procesowej i środków prawnych w postępowaniu sądowym tak aby najpełniej reprezentować interesy klientów
 • doradztwo prawne przy zawieraniu ugód sądowych